• Requisition1
  • Register2
  • Confirm payment3
  • Finish4

Seller Information

* Only alphabet
* Only alphabet
*
*
*
  Image left
Add Image
*Image Size must be less than 1024 kb *File Extension must be.jpg,.gif,.png

Terms of Agreement

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดร้านค้า

ผู้ใช้บริการในการเปิดร้านค้าออนไลน์กับThailandmall (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการเปิดร้านค้า”) ตกลงที่จะใช้บริการพื้นที่บนเว็บไซต์ของThailandmall ภายใต้เว็บไซต์ “THAILANDMALL.COM” เพื่อสร้างร้านค้าออนไลน์ในเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้า และ/หรือบริการของผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ไปยังผู้ซื้อสินค้า และ/หรือบริการ (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”) ผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์ และข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้


ข้อ 1. ผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าตกลงใช้พื้นที่บนเว็บไซต์ของThailandmall เพื่อสร้างร้านค้า (Storefront) ตามรูปแบบและวิธีการที่Thailandmallกำหนด เพื่อในการเป็นช่องทางหรือเป็นสื่อกลางในการจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการให้แก่ลูกค้าของตน โดยข้อมูลรายละเอียดและรูปภาพเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ผู้ใช้บริการเปิดร้านค้านำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์นั้น จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นสินค้า และ/หรือบริการที่มีอยู่จริง โดยผู้ใช้บริการรับประกันว่าสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวมีคุณสมบัติ คุณภาพ และปริมาณตรงตามคำพรรณนาที่ได้ระบุหรือที่ได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ทุกประการ และจะจัดหาหรือส่งมอบสินค้า และ/หรือบริการที่มีคุณสมบัติ คุณภาพ และปริมาณตรงตามที่ได้ระบุไว้ดังกล่าวให้แก่ลูกค้า โดยราคาสินค้า และ/หรือบริการเป็นราคาที่กำหนดเพื่อจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไป ที่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและใกล้เคียงกับราคาขายที่กำหนดโดยร้านค้าอื่นทั่วไป และผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าจะไม่จำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย จารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน


ข้อ 2. ผู้ใช้บริการเปิดร้านค้ารับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า Thailandmallเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าเท่านั้น และมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบต่อความเสียดายใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจำหน่ายสินค้า และ/หรือการให้บริการบนเว็บไซต์แต่อย่างใด


ข้อ 3. ผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าสามารถขอใช้บริการนี้ได้ โดยจัดส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนร้านค้าให้บริการให้แก่Thailandmallทางไปรษณีย์ หรือโทรสารที่หมายเลข +66 (02)-8608806-7 ต่อ 16 หรือตามวิธีการอื่นที่กำหนด เพื่อให้Thailandmallได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัครและทำการลงทะเบียนร้านค้าตามรูปแบบที่ได้กำหนดไว้และผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าต้องการ โดยThailandmallได้จัดทำรูปแบบ (package) การให้บริการเป็นแบบรายเดือนโดยกำหนดรอบระยะเวลาการใช้บริการนับตั้งแต่วันเริ่มใช้บริการ และสิ้นสุดในวันก่อนหน้าจะถึงวันแห่งเดือนสุดท้ายอันเป็นวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลานั้น (แบบเดือนชนเดือน) เช่น หากผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าเลือกรูปแบบการใช้บริการเป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2550 ดังนั้นรอบระยะเวลาการใช้บริการของผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าคือระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2550 เป็นต้น


ข้อ 4. ผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าตกลงและรับทราบว่าในการขายสินค้า และ/หรือการให้บริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนพื้นที่ร้านค้าออนไลน์ของตนในเว็บไซต์ของThailandmallนั้น ผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าจะต้องแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ซึ่งต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้


4.1 รายละเอียดของสินค้า และ/หรือบริการซึ่งมีลักษณะที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือจารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

4.2 หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร พร้อมที่อยู่และรายละเอียดในการติดต่อกลับของผู้ใช้บริการเปิดร้านค้า

4.3 จำนวนเงินค่าสินค้า และ/หรือบริการต่อหน่วย ตลอดจนรายละเอียดของสินค้า และ/หรือบริการที่ชัดเจน


ข้อ 5. ผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าจะต้องแจ้งรายละเอียดชื่อที่อยู่ที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงต่อThailandmall โดยผู้ที่ปรากฏชื่อบนร้านค้าและชื่อของเจ้าของบัญชีรับโอนเงินค่าสินค้า และ/หรือบริการ ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน


ข้อ 6. ในการจำหน่ายสินค้า และ/หรือบริการในพื้นที่ร้านค้าออนไลน์บนเว็บไซต์


6.1 ผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าขอรับรองว่าข้อความและรายละเอียดที่ระบุในคำขอใช้บริการถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

6.2 ผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าเข้าใจและตกลงยอมรับโดยชัดแจ้งว่า Thailandmallจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการจำหน่าย ตลอดจนถึงการจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการของผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าแก่ผู้ใช้บริการและบุคคลภายนอก เว้นแต่Thailandmallจะใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.6 โดยผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเรียกร้องหรือดำเนินคดีและชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการของผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าที่จำหน่ายในร้านค้าของผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าเองแต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ดีไม่ว่าThailandmallจะใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ หรือใช้สิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.6 ก็ตาม หากThailandmallได้รับความเสียหายใดๆ แล้ว รวมทั้งกรณีที่มีลูกค้าร้องเรียนเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการ ที่จำหน่ายของผู้ใช้บริการ มายังThailandmall ผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้ครบถ้วนทันทีที่ Thailandmall เรียกร้อง

6.3 ผู้ใช้บริการเปิดร้านค้ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อบรรดาค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการ แต่เพียงฝ่ายเดียว

6.4 หากThailandmallตรวจพบว่ามีข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือร้านค้าออนไลน์ในเว็บไซต์มีความไม่เหมาะสมไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม Thailandmallมีสิทธิลบข้อความรูปภาพ หรือข้อมูลนั้นๆ ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าแต่อย่างใด

6.5 ผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าตกลงจะจัดส่งสินค้าให้ตรงตามความประสงค์ของลูกค้า และประกันความเสียหายในตัวสินค้าเต็มมูลค่าสินค้ารวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการจัดสั่ง โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าจะต้องดำเนินการจัดเก็บเอกสารต้นฉบับเกี่ยวกับการยืนยันการส่งสินค้าทุกฉบับเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในกรณีที่Thailandmallร้องขอ

6.6 ในกรณีที่เกิดข้อโต้แย้งระหว่างผู้ใช้บริการเปิดร้านค้ากับลูกค้า ผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าตกลงให้Thailandmallเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้น โดยดำเนินการตามนโยบายหรือกฎเกณฑ์ในการไกล่เกลี่ยของThailandmall และผู้ใช้บริการตกลงที่จะจัดส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือหลักฐานอื่นใดให้แก่Thailandmallตามที่จะได้ร้องขอ และภายในระยะเวลาที่กำหนด และตกลงยอมรับเอาคำตัดสินของThailandmallเป็นที่สุด


ในกรณีที่Thailandmallตรวจสอบพบว่า ข้อโต้แย้งดังกล่าวเกิดจากความผิดของผู้ใช้บริการเปิดร้านค้า ผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าตกลงให้Thailandmall คืนเงินค่าเสียหายเต็มจำนวนตามมูลค่าของสินค้า หรือ ตามจำนวนที่ผู้ใช้บริการได้ตกลงกับลูกค้าให้แก่ลูกค้าต่อไป

ในกรณีมีข้อร้องขอให้Thailandmall เป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยข้อโต้แย้ง หากผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าเป็นฝ่ายผิด ผู้ให้บริการเปิดร้านค้าจะต้องชำระค่าปรับในการดำเนินการทั้งหมดให้แก่Thailandmallนอกเหนือจากค่าเสียหายมูลค่าสินค้าแก่ลูกค้า เป็นจำนวนเงิน 500 บาท หรือตามจำนวนที่Thailandmallกำหนด โดยผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าตกลงให้Thailandmallดำเนินการหักจากยอดเงินรอบบิล ของผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าได้ทันที หากเงินในบัญชีดังกล่าวมีไม่เพียงพอ ผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าตกลงให้Thailandmallทำการหักในรอบบิลถัดไป ไม่เกิน 3 รอบบิล หากเลยกำหนด ยังไม่มียอดให้หัก ผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าต้องชำระค่าปรับดังกล่าวรวมทั้งค่าปรับเพิ่มเติมให้แก่Thailandmallภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่Thailandmallแจ้งให้ทราบ


6.7 ผู้ใช้บริการเปิดร้านค้ามีหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลรายละเอียด รวมทั้งรูปภาพเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการของตนที่นำมาลงในเว็บไซต์ ตามข้อ 1. ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งการแจ้งบนเว็บไซต์ให้ชัดแจ้งในกรณีที่สินค้า และ/หรือบริการนั้นหมดไป ยกเลิกการจำหน่าย หรือไม่ได้ให้บริการแล้ว


ข้อ 7. ผู้ใช้บริการเปิดร้านค้ายอมรับว่าบรรดาบันทึก หลักฐาน หรือเอกสารใดๆ รวมถึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าได้รับจากThailandmall และ/หรือที่ได้มีการเก็บรวบรวม และ/หรือประมวลการให้บริการที่ผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าหรือThailandmallได้จัดทำขึ้นซึ่งอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานอันมีผลผูกพัน สามารถใช้พิสูจน์และใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และถือว่าได้นำเสนอและเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว โดยผู้ใช้บริการจะไม่โต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใดทั้งสิ้น


ข้อ 8. ผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าต้องเป็นผู้จัดส่งหรือส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าของผู้ใช้บริการเอง ถ้าผู้ใช้บริการไม่สามารถจัดส่งหรือส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าของผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม หรือในกรณีที่สินค้าเกิดชำรุด สูญหายหรือเสียหาย ผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าจะต้องทำความตกลงกับลูกค้าในเรื่องการชดใช้ราคาสินค้า ค่าเสียหาย และ/หรือการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าของผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าใหม่ด้วยตนเอง โดยสละสิทธิในการเรียกร้องความเสียหายใดๆทั้งสิ้นแก่Thailandmallในเรื่องดังกล่าวและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อกรณีดังกล่าว


ข้อ 9. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดร้านค้านี้ข้อใดข้อหนึ่ง Thailandmallมีสิทธิระงับและ/หรือยกเลิกการให้บริการได้ทันที โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าทราบล่วงหน้า ผู้ใช้บริการเปิดร้านค้ายินยอมให้Thailandmallมีสิทธิปฏิเสธการคืนเงินใดๆ ที่ผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าได้ชำระไว้ล่วงหน้าอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการได้เต็มจำนวน และหากThailandmallได้รับความเสียหายอื่นใดอันเนื่องจากการฝ่าฝืนข้างต้นแล้ว ผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่Thailandmallจนครบถ้วนเต็มจำนวนตามที่เรียกร้องทั้งนี้ การระงับและ/หรือการยกเลิกการให้บริการข้างต้นไม่ถือเป็นการยกเลิกหรือยกเว้นภาระหน้าที่หรือหนี้ใด ๆ ซึ่งผู้ใช้บริการเปิดร้านค้ายังปฏิบัติไม่ครบถ้วน จนกว่าผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าจะได้ปฏิบัติการชำระหนี้หรือปฏิบัติตามภาระหน้าที่ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้ว

ข้อ 10. ผู้ใช้บริการเปิดร้านค้ารับทราบและยอมรับว่าการล่าช้าหรือผ่อนผัน งดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของThailandmallตามกฎหมายหรือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่ถือว่าThailandmallสละสิทธิหรือให้ความยินยอมในการผิดสัญญาของผู้ใช้บริการ


ข้อ 11. ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการเปิดร้านค้า หากผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าประสงค์จะต่อระยะเวลาการใช้บริการเปิดร้านค้าต่อไป ผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าจะต้องแจ้งให้Thailandmallทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่ระยะเวลาการใช้บริการเปิดร้านค้าสิ้นสุด ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าประสงค์จะบอกเลิกการใช้บริการเปิดร้านค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ผู้ใช้บริการเปิดร้านค้าจะต้องแจ้งให้Thailandmallทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยให้ผลของการเลิกสัญญาให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปเช่นเดียวกับการเลิกสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 9. ตอนท้ายทุกประการ